รายละเอียดสำคัญที่ต้องระบุในสัญญานายหน้าซื้อขายที่ดินและอสังหาฯ

contract-home

สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการตัวแทนในการขายบ้านและที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีบริการนายหน้าซื้อขายที่ดินที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดและดำเนินการต่างๆให้ผู้ที่ต้องการขายอสังหาฯได้ใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งการใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาฯ เป็นทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการขายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานหน่วยงานภาครัฐ การทำการตลาด การโปรโมททรัพย์สิน ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการขาย สามารถขายได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น หากผู้ขายมีความจำเป็นที่ต้องการขายทรัพย์ให้เร็วขึ้นก็จะต้องพึ่งพาเครือข่ายลูกค้าของนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาฯที่จะช่วยให้ผู้ขาย ขายได้เร็วยิ่งขึ้น

การใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เพื่อความสะดวก ชัดเจน ถูกต้อง และทำงานได้อย่างราบรื่น ปัจจุบันได้มีหนังสือสัญญาที่เรียกว่า สัญญานายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

นายหน้าคืออะไร

นายหน้าหรือ เรือเรียกอีกอย่างว่า ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ คือ คนกลางที่ติดต่อเพื่อเจรจาซื้อขายให้กับผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงซื้อขายกัน หากมีการซื้อขายแล้ว นายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ก็จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้นั่นเอง

นายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถมีได้ทั้ง 2 ฝั่ง เช่น  หากต้องการซื้อที่ดินนายหน้าก็ไปติดต่อกับผู้ที่ขายที่ดินเพื่อทำการเจรจาซื้อขายที่ดิน หรือหากต้องการขายที่ดิน นายหน้าก็ไปติดต่อหาคนมาซื้อที่ดิน เป็นต้น ถ้าหากมีการซื้อ การขายกันแล้วนายหน้าก็จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันในสัญญานายหน้านั่นเอง

สัญญานายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์คืออะไร

Negotiate

สัญญานายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ คือ สัญญาค่าตอบแทนระหว่างฝ่ายผู้ที่ประสงค์จะขายทรัพย์ กับอีกฝ่ายหนึ่งคือนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ผู้ที่ติดต่อเสนอขายทรัพย์ให้กับผู้ที่ต้องการซื้อ ทำให้เกิดการซื้อขายขึ้น

สัญญานายหน้าจะผูกพันกับทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้ที่ต้องการขายทรัพย์มีหน้าที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับนายหน้าผู้เสนอขายทรัพย์เมื่อมีการเกิดการซื้อขายขึ้นตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา

ราายละเอียดของสัญญานายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้าง

รายละเอียดของสัญญานายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยส่วนหลักดังนี้

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของสัญญานายหน้า
รายละเอียดส่วนนี้อยู่อยู่ส่วนบนของสัญญา จะเป็นส่วนของรายละเอียดของสัญญา เช่น สัญญานี้ทำขึ้นที่ไหน ทำขึ้นเมื่อไร

ส่วนที่ 2 ผู้ให้สัญญาหรือ ผู้ขายทรัพย์
ส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของผู้ขาย หรือผู้ให้สัญญา จะประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ และในสัญญาจะแทนผู้ขายว่า “ผู้ให้สัญญา”

ส่วนที่ 3 ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือ ที่เรียกว่า “นายหน้า”
ส่วนนี้จะเป็นส่วนของข้อมูลนายหน้าที่จะเป็นผู้ที่มาเสนอขายที่ดินให้กับผู้ขายซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล อายุและที่อยู่ ในสัญญาจะแทนด้วยคำว่า นายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ 4 อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขาย เช่น ที่ดิน บ้าน
ในส่วนนี้จะระบุถึงข้อมูลของอสังหาฯที่ต้องการขาย เช่น เลขที่โฉนด ที่ตั้ง ขนาดของอสังหาฯที่ต้องการขาย

ส่วนที่ 5 ค่าตอบแทนของนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
ส่วนนี้เป็นส่วนที่มีใจความละเอียดและสำคัญ เป็นส่วนที่ระบุว่านายหน้าจะได้รับค่าตอบแทนจากการขายอสังหาฯ ซึ่งต้องใส่ใจในข้อความเป็นพิเศษ โดยจำนวนเงินที่ใส่ต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร

ส่วนที่ 6 ระยะเวลาของสัญญา
ส่วนนี้จะเป็นการระบุระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นมีผลบังคับใช้ของสัญญา และเวลาสิ้นสุดของสัญญา รวมไปถึงการต่ออายุของสัญญา ซึ่งจะต้องแจ้งกับคู่สัญญาทราบทั้งสองฝ่ายก่อนหมดสัญญา

ส่วนที่ 7 เงื่อนไขหรือข้อยกเว้นของสัญญา
ส่วนนี้จะเป็นเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นในประเด็นต่างๆ ที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนกรณีที่ไม่มีการขาย หรือเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน รวมไปถึงการผิดสัญญาของทั้งสองฝ่ายที่จะทำให้เกิดผลของที่ระบุไว้ในสัญญา

ส่วนที่ 8 การแสดงเจตนาเพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ต่อกัน
ในส่วนนี้อยู่ท้ายของสัญญา คือการลงชื่อของทั้งสองฝ่ายและพยานในส่วนท้ายของสัญญา เพื่อให้สัญญามีผลบังคับขึ้น ฝ่ายแรกคือผู้ขายหรือผู้ให้สัญญา ฝ่ายที่สองคือฝ่ายนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์  สุดท้ายคือพยานทั้งสองคนลงนามเป็นพยาน สุดท้ายทั้งสองฝ่ายเก็บสัญญาไว้คนละหนึ่งชุด

ควรทำสัญญานายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือไม่

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างนายหน้าและผู้ขาย คือความไม่ชัดเจนในเรื่องของข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็น ค่าตอบแทน จำนวนค่าตอบแทน ระยะเวลาของการเป็นนายหน้า และอีกหลายๆอย่าง ดังนั้น สัญญานายหน้า คือข้อตกลงและเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย สัญญานายหน้าจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจในเนื้อหา ทำข้อตกลงกันไว้ ตั้งแต่ต้นและป้องกันการตกหล่น เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเสร็จงานแบบสมบูรณ์ การทำสัญญานายหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นกับทั้งสองฝ่าย

Download หนังสือสัญญานายหน้าที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

Chanodes.com / แหล่งซื้อขายที่ดินโฉนดราคาถูก เจ้าของขายเอง

เลือกซื้อ ขาย ที่ดิน บ้าน หรือจะเช่าได้ง่ายๆที่ Chanodes.com

ให้ประสบการณ์การซื้อ ขาย บ้านและที่ดินเป็นเรื่องง่ายๆกับเว็บไซต์ Chanodes.com เราคือผู้ให้บริการด้านการขาย บ้าน ที่ดิน ที่มีช่องทางการขายหลากหลายช่องทาง เช่น Tiktok Facebook Youtube และอีกหลายช่องทาง พร้อมทีมงานมืออาชีพที่จะช่วยให้คุณสามารถขายบ้านและที่ดินได้ง่ายๆพร้อมให้ความรู้เรื่องที่ดิน ขั้นตอนการดำเนินการที่จะช่วยให้การขายของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน หรือบริการบ้าน ที่ดินให้เช่า เราพร้อมดูแลคุณ

ที่ Chanodes.com คุณจะพบกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งประกาศขาย หรือให้เช่า บ้านสวยทำเลดี ที่ดินแปลงสวย ตึกอาคารพาณิชย์ให้เช่า หลากหลายรายการ บนเว็บไซต์ขายที่ดินออนไลน์ Chanodes.com เรามีสินทรัพย์มากมายที่ครอบคลุมความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ เจ้าของขายเอง มั่นใจว่าได้ราคาที่ถูกพร้อมการดูแลตลอดการขาย คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ดิน บ้าน ที่คุณต้องการได้โดยระบุตำแหน่งที่ต้องการ หรือจะให้เราช่วยหาก็ได้เพื่อให้ได้สินทรัพย์ที่ตรงความต้องการของคุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *